اجزای نفت خام 

اجزای نفت خام 

0 43

اجزای نفت خام

هیدرو کربن ها

هیدرو کربن ها ، ترکیباتی آلی هستند که فقط از کربن و هیدروژن تشکیل شده اند وقسمت عمده نفت خام تشکیل می دهند.

هیدروکربن ها شامل انواع زیر می شوند:

آلکان ها (پارافین ها) :هیدروکربن هایی با زنجیره های خطی یا ساختمان زنجیری شاخه دار سیرشده هستند.

آلکن ها (اولفین ها): هیدروکربن ها یا زنجیره های خطی یا ساختمان زنجیری شاخه دار سیر نشده هستند. که در نفت خام نسبتا کمیاب

باشند. در فرایند تصفیه خاص، طیف وسیعی از آلکن ها به وسیله کراکینگ و هیدروژن زدایی تولید می شود.

آلی سیکلیک ها (نفتن ها):این هیدروکربن ها ساختمان حلقوی سیرشده با حلقه های ۸ و۶ تایی دارند. زمانی که تعداد حلقه ها یکی باشند

تک حلقه ای و در صورتی که ۲ یا بیشتر حلقه داشته باشند چند حلقه ای نام دارد.

آروماتیک ها: ساختمان حلقوی با پیوندهای دوگانه مزدوج در حلقه های ۶ کربنی بنزن را شامل می شوند. اجزاء آروماتیکی به ۶ گروه تقسیم

می شوند: مونوآرهموماتیک ها، پنتا آروماتیک ها، دی آروماتیک ها، تری آروماتیک ها، تتراآروماتیک ها، پنتاآروماتیک ها، آروماتیک های پیچیده،

همه آروماتیک ها، ازجمله تک و چند حلقه ای، می توان سرطان زا و از دید زیست محیطی خطرساز باشند.

ترکیبات غیرهیدروکربنی

  بسیاری از مواد موجود در نفت خام شامل عناصری غیراز هیدروژن و کربن می شوند. این اتم های داخل حلقه ها یادر گروه های اسخلاف شده به هیدروکربن مشاهده می شوند . ترکیبات آلی گودگرددار بیشترازمولکول های اکسیژن دار و نیتروژن دار در ساختار نفت خام یافت می شوند.ترکیبات آلی – فلزی نیز به مقدار کمی درترکیب شیمیایی نفت خام وجود دارند. ترکیبات آلی گودگردار و نیتروژن عمدتا به صورت مولکول هایهتروسیکل هستند؛ در مقابل عمده مولکول ها ی اکسیژن دار به صورت کربوکلسیلیک اسیدها هستند. اسید های آلیفاتیک سیرشده،تیوفن آروماتیک ها و به مقدار ناچیزی از فنون ها و فوران ها نیز ممکن است در ساختار موجود باشند. البته مولکول های بسیار بزرگ و سنگین وآسفالتن ها که آمیزه ای ازساختمان آروماتیک و هتروسیلیک هستند، نیز در نفت خام وجود دارند.

انواع روغن پایه های معدنی:

روغن پارافینیک

امروزه بیشتر روانکارهای مورد استفاده در ماشین آلات از روغن های پارافینک ساخته می شوند. روغن های پارافینک، هیدروکربن های سیر شده ای هستند که از به هم پیوستن هیدروژن و کربن های سیرشده ای هستند که از بهم پیوستن هیدروژن و کربن تشکیل شده اند. این روغن ها را هیدروکربن های نرمال و هیدرو کربن های ایزو تشکیل می دهند. ممکن است در ساختمان این روغن ها مقادیر روغن های نفتنیک نیز وجود داشته باشد. مولکول پارافینک می تواند در دما پایین تشکیل کریستال های واکس بدهد. درپنینی وضعی روغن پارافینک سطح موتورو را با یک یک فیلم واکس می پوشاند و در مورد تشکیل رسوب می دهد.

روغن هایش  نفتینک

روغن های نفتینک هیدرو کربن های حلقوی سیر شده یک یا چند حلقه میباشند. هرحلقه می تواند دارای ۵ تا ۶ کربن باشد این روغن ها در مقایسه باروغن های پارافینیک دارای خواص زیر هستند:

مقاومت نه چندان خوب در مقابل اکسیژن

نقطه ریزش پایین تر به دلیل نداشتن واکس

شاخص گرانروی پایین تر

چگالی نسبی بالاتر

خاصیت حل کنندگی بهتر

روغن های نفتنیک به طور کلی برای محدوده دمایی کم و هنگامی که نقطه ریزش پایین میر ود نیاز باشد. به کار گرفته می شود مخصوصا در هیدرولیک ، روغن سرد کننده ،روغن فرایند و تولید لاستیک روغن های فلزکاری و در روانکار های سیلندر برای موتورهای بزرگ و گریس ها قابل استفاده اند.

عضویت در خبرنامه
برای دریافت آخرین اخبار و به روزرسانی ها، مستقیماً در صندوق ورودی خود، اینجا ثبت نام کنید.
شما می توانید در هر زمان اشتراک خود را لغو کنید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.