مرور برچسب

احتمال افزایش قیمت ماه اکتبر

کاهش چشم گیر ذخایر بنزین آمریکا

کاهش چشم گیر ذخایر بنزین آمریکا ذخایر بنزین آمریکا که باوقوع توفان آیدا کاهش زیادی یافته بود پس از تعمیرات تدریجی ودر سرویسقرار گرفتن واحد های آسیب دیده، بتدریج…