مرور برچسب

اخبار قیمت های جهانی روغن

قیمت های جهانی روغن

قیمت های جهانی روغن قیمت های جهانی روغن پایه کاهش یافته است.به دلیل عرضه زیاد وفراوانی روغن پایه،این کاهش قیمت در تمام انواع ودرجات مختلف روغن مشهود بود.روغن های …