مرور برچسب

اخباز قیمت سوخت

کاهش قیمت سوخت جت اروپا

کاهش قیمت سوخت جت اروپا کاهش قیمت سوخت جت اروپا-قیمت سوخت جت های اروپای شمال غربی روز چهارشنبه پس از دو روز افزایش متوالی کاهش یافت،زیرا قرارداد بنزین پایه ماه…