مرور برچسب

ارزیابی منطقی بارگیری بنزین پریم بدون سرب

بازار روزانه بنزین اروپا

بازار روزانه بنزین اروپا بازار روزانه بنزین اروپا شمال غربی تا حد زیادی از نظر بنیادی ثابت است.منابع گفتند تقاضا تا حدودی با احساسات سرسختانه آمیخته بود.به…