مرور برچسب

افزایش تردیدها در بازار پتروشیمی آسیا

افزایش پلاتس بنزن آسیایی

افزایش پلاتس بنزن آسیایی افزایش پلاتس بنزن آسیایی -تفسیر روزانه پلاتس بنزن آسیایی: قیمت ها به دلیل نگرانی از عرضه محدود افزایش می یابد.-فوب کره با افزایش محدود…