مرور برچسب

بررسی اوضاع نفتا در اروپا

تفسیر بازار محموله های بنزینی

تفسیر بازار محموله های بنزینی تفسیر بازار محموله های بنزینی-قیمت بنزین در شمال غرب اروپا روز سه شنبه در جلسه دیگری که با حضور کمی برگزار شد، کاهش یافت.زیرا عدم…