شماره پشتیبانی واتساپ: 09337813003
ایمیل: iroilmarket2@gmail.com

۱۴۰۰/۰۷/۱۵

بازارهای بوتان اروپایی همچنان بدون پیشنهاد

بازارهای بوتان اروپایی همچنان بدون پیشنهاد بازارهای بوتان اروپایی همچنان بدون پیشنهاد-بوتان مخلوط اروپای شمال غربی نسبت به نفتا در ۶ اکتبر نسبتاً پایدار بود و […]