مرور برچسب

تحلیل بازار جهانی نفت خام

بازار نفت خام در روز ۱۰ نوامبر

بازار نفت خام از منظر آرگوس در روز ۱۰ نوامبر "بازار نفت خام"-اگر بخواهیم بازار نفت خام را از نگاه آرگوس درروز ۱۰نوامبر تحلیل کنیم باید بگوییم بازار با ثبات بود…