مرور برچسب

تحلیل قیر آرگوس

تحلیل قیر آرگوس اواسط سپتامبر

تحلیل قیر آرگوس اواسط سپتامبر تحلیل قیر آرگوس اواسط سپتامبر-با ادغام تصویر قیمت در اواسط سپتامبر، ضررهای ناشیاز صادرات مدیترانه، روتردام و ساحل عاج به افزایش…