مرور برچسب

تغییرات بازار محموله های بنزینی

تفسیر بازار محموله های بنزینی

تفسیر بازار محموله های بنزینی تفسیر بازار محموله های بنزینی -قیمت محموله های بنزین اروپایی در آخرین جلسه هفتهعلیرغم افزایش رزرو از منطقه کاهش یافت.لیست های…