مرور برچسب

تفسیر بازار محموله های بنزینی

تفسیر بازار محموله های بنزینی

تفسیر بازار محموله های بنزینی تفسیر بازار محموله های بنزینی-قیمت بنزین در شمال غرب اروپا روز سه شنبه در جلسه دیگری که با حضور کمی برگزار شد، کاهش یافت.زیرا عدم…

تفسیر بازار محموله های بنزینی

تفسیر بازار محموله های بنزینی تفسیر بازار محموله های بنزینی -قیمت محموله های بنزین اروپایی در آخرین جلسه هفتهعلیرغم افزایش رزرو از منطقه کاهش یافت.لیست های…