مرور برچسب

تفسیر بازار میدل ایست و آسیا-اقیانوسیه

روند افزایشی بازار سیاه قیر

روند افزایشی بازار سیاه قیر روند افزایشی بازار سیاه قیر-روند قیمتها عمدتآ بیشتر بود زیرا افزایش قیمت نفت خام و نفت کوره منجر به افزایش صادرات قیر از اروپا و میدل…