مرور برچسب

تفسیر روزانه Platts از Asian LPG

تفسیر روزانه Platts از Asian LPG

تفسیر روزانه Platts از Asian LPG تفسیر روزانه Platts از Asian LPG-قیمت گاز مایع LPG آسیا 21 سپتامبر را افزایش دادو از افزایش 6/5 دلاری در میلیون تن در ماه اکتبر…

تفسیر روزانه Platts از Asian LPG

تفسیر روزانه Platts از Asian LPG تفسیر روزانه Platts از Asian LPG -آسیا افزایش می‌یابد و سقوط برنت را نادیده می‌گیرد.حق بیمه پروپان اکتبر FEI به نفتای MOPJ به…