مرور برچسب

تفسیر روزانه Platts از  US LPG Spot

بوتان NWE ثابت در مقابل نفتا

بوتان NWE ثابت در مقابل نفتا بوتان NWE ثابت در مقابل نفتا به گفته منابع 23 سپتامبر، بوتان مخلوط اروپای شمال غربی در روز ثابت بود درحالی‌که مزایده‌ها و پیشنهادات…