مرور برچسب

حرکت قیمت نفتا به بالاترین سطح چند سال اخیر شد.