شماره پشتیبانی واتساپ: 09337813003
ایمیل: iroilmarket2@gmail.com

۱۴۰۰/۰۸/۲۱

بازار سوخت جت در حال بازگشت به ظرفیت های قبلی

شرکت دولتی MRPLهندوستان مناقصه ای برای فروش چهل هزار تن و یا ۶۰ هزار تن سوخت جت برای حمل از بندر New Mangaloreبرای تحویل در تاریخ ۱۴تا ۱۸ دسامبربرگزار نموده است.