مرور برچسب

شباهت های نسبی بازارسال 2021به بازار سال2008

جهش صعودی قیمت اوره 

همچنان جهش صعودی قیمت اوره همچنان جهش صعودی قیمت اوره -به نقل از بازار نفت گاز پتروشیمی قیمت اوره به شکل دانه بندی شده در منطقه خاور میانه به هرتن 620دلار رسید،…