شماره پشتیبانی واتساپ: 09337813003
ایمیل: iroilmarket2@gmail.com

۱۴۰۰/۰۵/۱۶

گزارش هفته اول آگوست بازار فرآورده های نفتی جهان

گزارش هفته اول آگوست بازار فرآورده های نفتی جهان