شماره پشتیبانی واتساپ: 09337813003
ایمیل: iroilmarket2@gmail.com

۱۴۰۰/۰۸/۰۹

قیمت نفتا در اروپا تغییر کرد

قیمت محموله نفتای اروپا در روز پنجشنبه کمتر از نفت خام پایه کاهش یافت و محموله ها از جاهای دیگر به این منطقه رسیدند.
۱۴۰۰/۰۵/۱۴

وضعیت بازارهای نفتی در منطقه خلیج فارس وآسیا اقیانوسیه

وضعیت بازارهای نفتی در منطقه خلیج فارس وآسیا اقیانوسیه