بررسی بازار فرآورده های پتروشیمی آسیا

بررسی بازار فرآورده های پتروشیمی آسیا

بررسی بازار فرآورده های پتروشیمی آسیا منتهی به هفتهی سوم مارس

افزایش قیمت بنزن

در روز ۱۷ مارس قیمت‌ بنزن با افزایش ۳۷ دلاری در هر تن به ۹۱۲.۶۷ دلار در هر تن براساس ترم فوب کره جنوبی رسید. این قیمت براساس ارزیابی پلتس از متوسط قیمت بنزن در قراردادهای مربوط به نیمه دوم آوریل، نیمه اول ماه می و نیمه دوم ماه می به دست آمده است.

قیمت بنزن نیمه دوم ماه آوریل از سوی پلتس ۹۱۴ دلار ارزیابی شد که نسبت به آخرین معامله انجام شده که ۹۱۳ دلار در هر تن بود افزایش نشان می دهد. قیمت ارزیابی ماه می ۹۱۲ دلار در هر تن و یک دلار کمتر از قیمت آخرین معامله انجام شده بوده است.

قیمت بنزن بر اساس ترم CFR چین با ۲۹ دلار افزایش در روز ۱۷ مارس در ارزیابی ها به ۹۳۱.۵۰ دلار در هر تن رسید که به دلیل افزایش قیمت در بازار های محلی شرق چین و همچنین افزایش قیمت بنزن در کره جنوبی بود.

کاهش قیمت تولوئن در جنوب شرق آسیا

قیمت تولوئن در روز ۱۷ مارس به دلیل بهبود شرایط نرخ برابری دلار برای کشورهای آسیایی همسو با بازار های پایین دست رشد یافت. تا پایان معاملات در بازار های مورد بررسی پلتس گزارش شفافی از معاملات به دست نیامده است.

قیمت تولوئن در جنوب شرق آسیا در هفته جاری نسبت به هفته قبل به طور کلی ضعیف تر بود. قیمت تولوئن براساس ترم تحویل CFR جنوب شرق آسیا با ۴۵ دلار کاهش به ۹۲۰ دلار در هر تن رسید.

قیمت تولوئن با ۴۰ دلار کاهش در هر تن به ۸۹۰ دلار در هر تن براساس ترم فوب جنوب شرق آسیا رسید که این قیمت تقریبا از قیمت های کره جنوبی نشات می گیرد که در آنجا براساس فوب کره جنوبی تا ۴۳ دلار در هر تن کاهش یافت.

ذخایر تولوئن چین در هفته منتهی به ۱۷ مارس رو به کاهش بوده و باعث افزایش قیمت در بازار های محلی چین شده است. ابن در حالی است که میزان تقاضا از جانب آمریکا زیاد نبوده و قیمت های فروش نیز جذابیت چندانی برای معامله گران تولوئن ندارد. قیمت های مندرج در قراردادهای طولانی مدت خرید نفت‌ خام برنت برای ماه می با افزایش ۹۶ سنتی به ۷۵.۴۴ دلار در هر بشکه رسید.

قیمت نفتا با ۱۶ دلار افزایش در هر تن به ۶۳۱ دلار در هر تن براساس ترم تحویل CFR ژاپن رسید.

در بازار پایین دست ،پلتس قیمت هر تن پارازایلین را براساس ترم تحویل CFR تایوان و چین با ۲۹.۳۴ دلار افزایش در هر تن بر روی ۱۰۴۶.۱۷ در هر تن ارزیابی نمود.

قیمت بنزن در روز ۱۷ مارس براساس ترم تحویل فوب کره جنوبی با افزایش ۳۷ دلاری در هر تن به ۹۱۳.۶۷ دلار در هر تن رسید.

پلتس قیمت تولوئن در آسیا را براساس ترم تحویل فوب کره جنوبی با ۱۲ دلار افزایش در روز ۱۷ مارس برروی ۸۶۰ دلار در هر تن ارزیابی نمود. همچنین‌ ارزیابی پلتس از قیمت تولوئن در چین با ۱۰دلار افزایش، ۹۸۵ دلار در هر تن براساس ترم CFR چین و ۹۰۰ دلار براساس ترم فوب چین بوده است.

کاهش عرضه زایلین به دلیل تعمیرات واحد‌های تولیدی

پلتس در روز ۱۷ مارس قیمت زایلین‌ ترکیبی را با ۶ دلار افزایش در هر تن بر روی ۹۵۱ دلار در هر تن براساس ترم تحویل فوب کره جنوبی ارزیابی نمود. قیمت زایلین‌ترکیبی براساس ترم تحویل CFR جنوب شرق آسیا با ۵ دلار کاهش به ۱۰۰۰ دلار در هر تن در ارزیابی های پلتس رسید. قیمت زایلین‌ ترکیبی براساس ترم تحویل CFR چین با ۱۵ دلار کاهش در طول هفته به ۹۲۵ دلار در هر تن رسید.

در هندوستان نیز قیمت زایلین‌ ترکیبی با ۱۵ دلار کاهش در هر تن به ۱۰۶۰ دلار در هر تن در ارزیابی ها رسید. یک محموله ۱۰۰۰تنی زایلین‌ ترکیبی برای حمل در ماه آوریل براساس ترم تحویل فوب کره جنوبی و ترم پرداخت از طریق اعتبار اسنادی به قیمت ۹۵۰ دلار معامله گردید.

پلتس در روز ۱۷ مارس قیمت پارازایلین را با۲۹.۳۴ دلار افزایش در هر تن، بر روی ۱۰۴۶.۱۷ دلار‌ براساس ترم تحویل CFR تایوان/چین ارزیابی نمود. یکی از فعالان بازار گفته است علت افزایش پارازایلین کاهش عرضه و نه افزایش تقاضا بوده است.

انجام تعمیرات اساسی در مهمترین واحد تولید پارازایلین در برونئی نیز به کاهش عرضه و افزایش قیمت دامن زده است. پلتس در روز ۱۷مارس قیمت ایزومر زایلین ترکیبی را با ۲۳ دلار افزایش در هر تن برروی ۹۴۹.۵۰ دلار بر اساس ترم فوب کره جنوبی۹۷۲.۵۰ دلار بر اساس ترم تحویل CFR تایوان ارزیابی نمود که به دلیل افزایش تقاضا برای این محصول بوده است. پلتس قیمت ایزومر زایلین ترکیبی در چین را با ۱۶دلار افزایش برروی ۹۶۱.۵۰ دلار ارزیابی نمود.

در روز ۱۷ مارس فعالیتهای خرید ایزومر زایلین‌ ترکیبی زیاد بود به گونه‌ای که قیمت‌ها تا ۹۵۲ دلار در هر تن افزایش یافت. یکی از فعالان بازار اعلام نمود که با بالا رفتن قیمت نفت خام قیمت ایزومر زایلین ترکیبی نیز بالا رفت ولی یکی دیگر از فعالان بازار علت افزایش قیمت ایزومر زایلین‌ ترکیبی را افزایش تقاضا از منطقه خلیج آمریکا می‌داند.

در حالیکه هیچ قراردادی برای نیمه دوم آوریل جهت خرید ایزومر زایلین‌ ترکیبی با آمریکا منعقد نشده است این تصور کماکان پابرجاست که به دلیل انجام تعمیرات در واحدهای تولیدکننده زایلین در خلیج آمریکا، میزان تقاضا از این کشور افزایش خواهد یافت.

پارازایلن نیز در روز ۱۷ مارس با افزایش ۲۹.۳۴ دلاری در هر تن به ۱۰۴۶ دلاردر هر تن براساس ترم تحویل CFR چین/تایوان رسید. در حالی که قیمت زایلین ترکیبی و پارازایلین به افزایش خود ادامه می دهد، بعضی از تحلیل گران تفاوت ۹۶.۶۷ دلاری قیمت بین CFR تایوان/ چین با قیمت فوب کره جنوبی را خیلی کم ارزیابی می کنند.

اورتوزایلین

پلتس قیمت ارتوزایلین را در هفته منتهی به ۱۷ مارس کمتر از هفته قبل ارزیابی نمود.

قیمت فوب کره جنوبی اورتوزایلین با ۴۵ دلار کاهش در طول هفته به ۱۱۰۰ دلار در هر تن در ارزیابی هارسید.

در چین قیمت با ۴۰ دلار کاهش نسبت به هفته قبل به ۱۱۴۰ دلار در هر تن رسید و این در حالی است که قیمت ها در معاملات انجام شده بین ۱۰۸۰ تا ۱۱۰۰ دلار در هر تن بود.

استایرن مونومر

بازاراستایرن‌مونومر در آسیا در روز ۱۷ مارس با توجه به تثبیت قیمت نفت خام آیس برنت برای ماه می برروی ۷۵.۴۴ دلار افزایش یافت. یکی از فعالان بازار اعلام نمود که علی رغم اینکه کاهش قیمت استایرن خاتمه یافته است میزان تمایل به خرید همچنان نامشخص است.

انتظار می رود تا پایان ماه مارس تقاضا در هندوستان ضعیف باشد.

در روز ۱۶ مارس، پلتس ،قیمت استایرن‌مونومر را با ۱۹ دلار افزایش نسبت به روز قبل برروی ۱۰۲۹ دلاردر ه تن براساس فوب کره جنوبی و ۱۰۳۴ دلار در هر تن براساس ترم تحویل CFR چین ارزیابی نمود.

قیمت نیمه اول آوریل ونیمه دوم آوریل ۱۰۳۵ دلار در هر تن ارزیابی گردید که به دلیل بالا رفتن قیمت های محلی در چین بود.قیمت های فوب کره جنوبی نیز ۵ دلار کمتر از قیمت های CFR چین بود.

قیمت استایرن‌مونومربراساس ترم تحویل CFR تایوان ۱۰۵۹ دلار در هر تن و بر اساس ترم تحویل CFR هندوستان ۱۰۸۴ دلار در هر تن ارزیابی شد.

همچنین قیمت استایرن‌مونومربر اساس ترم تحویل  CFR جنوب شرق آسیا ۱۰۵۹ دلار در هر تن ارزیابی گردید که نسبت به قیمت هفته قبل در این منطقه ۱۹دلار کاهش در هر تن داشت.

کاپرولاکتام

قیمت کاپرولاکتام براساس ترم تحویل CFR خاور دور و CFR جنوب شرق آسیا با کاهش ۱۰دلاری در هر تن نسبت به هفته گذشته ،به ۱۷۱۰دلار در هر تن در روز ۱۶ مارس رسید.

قیمت ارائه شده از سوی عرضه کنندگان این محصول در این منطقه عمدتا بدون تغییر وبرروی ۱۷۲۰دلار در هر تن بود در حالی که قیمت عرضه کنندگان محصول روسیه تا ۱۷۰۰دلار در هر تن پایین می آمد.

فاصله قیمتی این محصول با نایلون بسیار کم است. قیمت خوراک بنزن واحد های تولیدی نیز نشانه هایی از کاهش بروز داده و براساس ترم تحویل فوب کره جنوبی به زیر ۹۰۰دلار رسیده است و در روز ۱۶ مارس در حدود ۸۷۶ دلار در هر تن بود.

متانول

قیمت متانول در آسیا درروز ۱۷ مارس بین ۳.۵۰تا ۱۰.۵۰دلار در هر تن نسبت به هفته قبل کاهش یافت که دلیل آن نوسانات قیمت نفت خام و کمبود تقاضا نسبت به عرضه در منطقه آسیا بود. هر چندقیمت متانول برای ماه آوریل بین ۳۱۰تا ۳۱۳ دلار در هر تن در فروش آنی در مذاکرات روز ۱۶ مورد توافق قرار گرفت ولی معامله ای انجام نشد.

در جنوب شرق آسیا،با توجه به فرارسیدن ماه رمضان در مالزی و اندونزی و فرارسیدن مراسم Songkran در تایلند، تقاضا برای متانول کاهش می یابد. در کره جنوبی خرید متانول در ماه آوریل افزایشی ویا کاهشی است. هرچند که میزان و واردات از سوی آمریکا وخاور میانه به کره زیاد است ، ولی تقاضا برای خرید فرمالدهید از گوشه و کنار کشور زیاد ومتغیراست.

تقاضا برای سوخت‌جامدکه ۸۰درصد تقاضای متانول برای گرمایش را تشکیل می دهددر شروع ماه مارس خاتمه یافته وهم اکنون تقاضا برای اسید‌استیک زیاد است. در ماه آوریل واحد های پتروشیمی متقاضی متانول در کره جنوبی تحت تعمیرات قرار خواهند گرفت و این باعث کاهش تقاضا برای خرید متانول در این کشور خواهد شد.

پلتس قیمت متانول براساس‌ترم تحویل CFR چین را در روز ۱۷ مارس با کاهش ۳۰.۵۰دلاری در هر تن نسبت به هفته قبل برروی ۳۱۰دلار در هر تن ارزیابی نمود. همچنین قیمت CFR جنوب شرق آسیا و CFR کره جنوبی به ترتیب به ۳۵۹دلار و ۳۵۴.۵۰دلار در هر تن رسید. با توجه به تعداد اندک معاملات انجام شده باقیمت ثابت ،پلتس قیمت متانول درچین را در روز ۱۷ مارس برروی ۳۱۰.۵۰دلار در هر تن ارزیابی نمود.

قیمت متانول براساس ترم تحویل CFR جنوب شرق آسیابا یک دلار کاهش درروز ۱۷ مارس به به ۳۵۹دلار در هر تن رسید که نشان دهنده کاهش تقاضا در بازار های جانبی این محصول وضعیت کاهشی بازار بوده است.

قیمت متانول در روز ۱۷ مارس بر اساس ترم تحویل CFRکره جنوبی با کاهش ۱۰.۵۰دلاری در طول هفته به ۳۵۴.۵۰دلار رسید که به دلیل رسیدن دو محموله در ماه آوریل یکی به قیمت ۳۵۰دلار در نیمه اول آوریل ودیگری به قیمت ۳۶۰ دلار در هر تن در نیمه دوم ماه آوریل بوده است. در تایوان قیمت هرتن متانول با کاهش ۵ دلاری در یک هفته به ۳۵۵ دلار در هر تن در روز ۱۷ مارس رسید. قیمت متانول در هندوستان در روز ۱۷ مارس با ثبات وبرروی ۳۰۵ دلار در هر تن باقی ماند.

MTBE

پلتس قیمت MTBEرا در روز ۱۷ مارس با کاهش ۲دلار در هر تن نسبت به هفته قبل برروی ۹۲۴ دلار براساس ترم فوب سنگاپور ارزیابی نمود.ابن قیمت یک دلار بالاتر از آخرین معامله انجام شده برای حمل ۳۰۰۰تن MTBE که قرار است در تاریخ ۱تا ۵آوریل حمل گرددبوده است.

اتیلن

قیمت اتیلن درروز ۱۷ مارس با کاهش ۱۰دلاری در هر تن به ۹۵۰دلار در هر تن براساس ترم تحویل CFR شمال شرق آسیا و ۹۷۰دلاردر هرتن براساس‌ترم تحویل CFR جنوب شرق آسیا رسید. ابن کاهش قیمت به دلیل عدم اطمینان واضطرار موجود در خصوص عرضه نفتا در بازار اتفاق افتاد.

در کره جنوبی نیز قیمت اتیلن با ۱۰دلار کاهش در هر تن به ۹۲۰دلار در هر تن براساس ترم فوب کره جنوبی رسید.البته ابن قیمت با آخرین معامله انجام شده برروی ۹۷۰ دلار با ترم فوب در هفته منتهی به ۱۰مارس مورد حمایت قرار گرفت.

پروپیلن

پلتس قیمت پروپیلن چین را با ۲۰دلار کاهش در هر تن درروز ۱۷ مارس نسبت به روز قبل برروی ۹۰۵دلار در هر تن ارزیابی نمود و خرید های انجام شده بین ۸۵۰ تا ۸۶۰ دلار در هر تن و پایین تر از قیمت ۹۱۰تا ۹۴۰ دلار براساس ترم CFR چین بود.

ارزیابی قیمت پروپیلن براساس ترم فوب کره جنوبی با۲۰ دلار کاهش به ۸۸۰ دلار رسید که بالاتر از قیمت خرید ثبت شده بین۸۱۰تا ۸۲۰دلار بود.قیمت های بالای کره جنوبی بین ۹۵۰تا۹۷۰دلار بود.

بوتادین

قیمت بوتادین در روز ۱۷ مارس ۲۰تا ۵۰دلار کاهش داشت وبه دلیل عرضه زیاد این محصول در بازار وعدم تمایل خریداران به خرید بازار کاهشی را شکل داد.هفته قبل نیز قیمت بین ۱۵ تا ۶۰دلار کاهش یافته بود.

پلتس قیمت بوتادین‌را براساس ترم CFR چین با ۳۰ دلار کاهش برروی ۱۱۵۰دلار در هر تن ارزیابی نمود.

اختصاصی بازار نفت گاز پتروشیمی

منبع: پلتس

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *